Jak prawidłowo stosować narzędzia rotacyjne?

1. Odpo­wied­nia liczba obro­tów frezu.

Zwra­ca­nie uwagi na mak­sy­malne obroty frezu pozwala zapo­biec powsta­wa­niu ska­le­czeń u pacjenta, a także uszko­dze­niu mikrosilnika, uchwytu i frezu. Naj­pro­ściej sto­so­wać zasadę: im więk­szy obwód czę­ści robo­czej frezu, tym mniej­sza dopusz­czalna liczba obro­tów. Przy­kła­dowo frez z nasy­pem dia­men­to­wym o śred­nicy 5mm osiąga liczbę obro­tów równą 40 000 obr. /min, każde zia­renko na powierzchni poru­sza się z pręd­ko­ścią 38 km/h. Z kolei, jeżeli tę samą liczbę obro­tów osią­gnąłby frez o śred­nicy 20 mm, każde jego zia­renko poru­szałoby się z pręd­ko­ścią 150 km/h. Takie pręd­ko­ści mogą powo­do­wać wytwa­rza­nie ogrom­nych ilo­ści cie­pła, które z kolei powo­duje uczu­cie bole­sno­ści u pacjenta, a u osób z poli­neu­ro­pa­tią może w efek­cie powo­do­wać poważne rany. Dodat­kowo nie­wła­ściwy dobór obro­tów do frezu może skut­ko­wać uszko­dze­nie­m/szyb­szym zuży­ciem się tulei zaci­sko­wej w pió­rze fre­zarki.

2. Syste­ma­tyczna kon­trola.

Aby wspo­móc sys­te­ma­tyczną kon­trolę narzę­dzi rota­cyj­nych skon­stru­owano tester trzpieni fre­zów. Trzpień testo­wanego frezu umiesz­cza się w otwo­rze testera wyko­na­nego ze stali szla­chet­nej. Trzpień testo­wanego frezu powi­nien bez oporu przejść przez cały tester. Jeżeli tak się dzieje – frez jest porządku. Jeżeli poja­wia się opór, ozna­cza to, że tor obrotu narzę­dzia jest nie­wła­ściwy (pióro fre­zarki wibruje) i narzę­dzie nie powinno być dalej uży­wane. Wibra­cje powo­dują dys­kom­fort u pacjenta, ale rów­nież nega­tyw­nie wpły­wają na pracę fre­zarki.

3. Praca bez naci­sku.

Ważne jest aby pra­co­wać, bez nadmier­nego naci­sku. Użycie zbyt dużej siły nacisku ma negatywny wpływ na tuleję zaciskową frezarki oraz na sam frez, który szybciej się zużywa.

4. Higiena narzę­dzi.

Wszyst­kie frezy muszą zostać bez­względ­nie zde­zyn­fe­ko­wane przed pierw­szym i każ­dym kolej­nym uży­ciem. W tym celu narzę­dzia rota­cyjne wkłada się do spe­cjal­nego roz­tworu dezyn­fe­ku­ją­cego. Zawiera on dodat­kowo skład­niki chro­niące przed koro­zją. Należy prze­strze­gać zale­ceń pro­du­centa doty­czą­cych stę­że­nia roz­tworu, a także pamię­tać, że narzę­dzia muszą być w nim cał­ko­wi­cie zanu­rzone. Bar­dzo waży jest czas dezyn­fek­cji, nie wolno prze­trzy­my­wać narzę­dzi w pły­nie do dezyn­fek­cji dłu­żej niż zaleca to pro­du­cent pre­pa­ratu. Po dezyn­fek­cji należy narzę­dzia opłu­kać czy­stą wodą, a następ­nie wyste­ry­li­zo­wać. Kon­trolę fre­zów należy doko­nać po dezyn­fek­cji. Jeśli zauwa­żymy na fre­zie ślady koro­zji, taki frez trzeba koniecz­nie usu­nąć. Pozo­stałe frezy, które były dezyn­fe­ko­wane w tej samej par­tii, muszą być pod­dane szcze­gó­ło­wej kon­troli. Zaleca się by frezy pod­czas dezyn­fek­cji, nie sty­kały się czę­ścią robo­czą, takie zacho­wa­nie może powo­do­wać uszko­dze­nie frezu. Przed ste­ry­li­za­cją wszyst­kie frezy należy skon­tro­lo­wać pod kątem czy­sto­ści. W czę­ści robo­czej frezu czę­sto pozo­stają zabru­dze­nia orga­niczne, np. pozo­sta­ło­ści skóry. Takie zabru­dze­nia należy wyczy­ścić w spo­sób mecha­niczny, a następ­nie powtó­rzyć pro­ces dezyn­fek­cji. Gotowe wyste­ry­li­zo­wane narzę­dzia należy prze­cho­wy­wać w taki spo­sób, aby ochro­nić je przed kurzem i ponow­nym zanie­czysz­cze­niem np. w spe­cjal­nym pre­zen­te­rze fre­zów.


 

Artykuł powstał na podstawie materiałów z książki:

"Wielka księga chorób paznokci"

autorstwa Anke Niederau

Interdyscyplinarna współpraca z innymi grupami medycznymi, takimi jak lekarze, Heilpraktiker, technicy obuwia ortopedycznego, fizjoterapeuci i personel pielęgniarski, daje nowe możliwości rozwoju i zawodowych szans. Podolog zajmuje niezastąpioną pozycję w tej interdyscyplinarnej sieci leczenia. Dzięki jego udziałowi można skrócić czas leczenia i zapewnić skuteczność terapii.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *