Czy system PACT® MED może być stosowany u kobiet w ciąży i karmiących piersią?

Rośnie zainteresowanie fotodynamiczną terapią do leczenia grzybicy paznokci PACT® MED a z tym wiele pytań dotyczących w szczególności skutków ubocznych i możliwych niepożądanych działań u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią. Aby jednoznacznie rozwiać wszelkie wątpliwości postanowiliśmy zasięgnąć wiedzy u źródła tj. u wynalazcy i producenta systemu PACT® MED.

Czy system PACT® MED może być stosowany u kobiet w ciąży i karmiących piersią? Read More

Jakie ceny stosować w trudnym dla wszystkich czasie?

A jednak… – wiele rzeczy mających wpływ na prowadzenie działalności podrożało; wydłużył się czas przeznaczony na dezynfekcję i czas przygotowania gabinetu do zabiegu, niektóre gabinety musiały się wyposażyć w dodatkowe środki ochrony, czasami powstają tzw. okienka gdzie klienci w ostatniej chwili wypisują się z zabiegu, kwarantanna pracownika.

Jakie ceny stosować w trudnym dla wszystkich czasie? Read More

Jak prawidłowo stosować narzędzia rotacyjne?

Zwra­ca­nie uwagi na mak­sy­malne obroty frezu pozwala zapo­biec powsta­wa­niu ska­le­czeń u pacjenta, a także uszko­dze­niu mikrosilnika, uchwytu i frezu. Naj­pro­ściej sto­so­wać zasadę: im więk­szy obwód czę­ści robo­czej frezu, tym mniej­sza dopusz­czalna liczba obro­tów. Przy­kła­dowo frez z nasy­pem dia­men­to­wym o śred­nicy 5mm osiąga liczbę obro­tów równą 40 000 obr. /min, każde zia­renko na powierzchni poru­sza się z pręd­ko­ścią 38 km/h.

Jak prawidłowo stosować narzędzia rotacyjne? Read More