Sku­teczny spo­sób walki z nad­po­tli­wo­ścią

Aby zro­zu­mieć czym jest pro­blem nad­po­tli­wo­ści, należy w pierw­szej kolej­no­ści zro­zu­mieć mecha­nizm wytwarzania potu przez nasz orga­nizm. Poce­nie się jest natu­ralną reak­cją naszego orga­nizmu na zwięk­sze­nie cie­płoty ciała. Za tą swo­istą ter­mo­re­gu­la­cję odpo­wia­dają gru­czoły potowe. Każdy z nas ma ich na całym ciele pra­wie 4 milio­nów. Każ­dego dnia nasz orga­nizm pro­du­kuje ok. 800 ml potu (to ponad 3 szklanki płynu). W upalne dni ta ilość może wzro­snąć nawet paro­krot­nie. Pot składa się w 99% z wody pozo­stałe skła­dowe to m.in. nie­wielka ilo­ści chlor­ków, kwasu moczo­wego, amo­niaku, mocz­nika i tłusz­czów. Sam pot jest wła­ści­wie bez­wonny. Za jego przy­kry zapach odpo­wia­dają roz­kła­da­jące go bak­te­rie, które bytują na skó­rze. Na skład potu mają wpływ dieta oraz przyj­mo­wane leki czy czyn­niki hor­mo­nalne. Bez wydzie­la­nia potu nasz orga­nizm nie mógłby pra­wi­dłowo funk­cjo­no­wać.

Co może wpły­wać na nad­po­tli­wość?

  • nadwaga i oty­łość – zbyt duża masa ciała zna­cząco wpływa na ilość wydzie­la­nego potu. Orga­nizm zwięk­sza swój wysi­łek przez co auto­ma­tycz­nie wzra­sta czę­sto­tli­wość pracy gru­czo­łów łojo­wych.
  • meno­pauza – wszel­kiego rodzaju zmiany hor­mo­nalne nie pozo­stają bez wpływu na cały orga­nizm. Przy meno­pau­zie czę­sto wystę­pują tzw. ude­rze­nia gorąca zwią­zane z nie­do­bo­rem estro­genu. Czę­sto towa­rzy­szy im silne poce­nie.
  • stany napię­cia ner­wo­wego – każda stre­su­jąca sytu­acja może nasi­lać wydzie­la­nie potu w obrę­bie pach, dłoni, stóp i miej­sca nad górną wargą.
  • zwięk­szony wysi­łek fizyczny – wiąże się on ze zwięk­sze­niem tem­pe­ra­tury ciała. Orga­nizm dąży do jego schło­dze­nia, pro­du­ku­jąc pot
  • cho­roby – takie jak cukrzyca, nad­czyn­ność tar­czycy, nowo­twory czy gruź­lica. Nad­po­tli­wość może prze­ro­dzić się we wsty­dliwy pro­blem.

Osoby z tą dole­gli­wo­ścią czę­sto narze­kają na wzmo­żone poce­nie w sytu­acjach stre­so­wych, co jesz­cze dodat­kowo potę­guje objawy. Czę­sto aktyw­ność gru­czo­łów poto­wych nie jest współ­mierna do przy­czyny.

Jak sobie radzić z nad­po­tli­wo­ścią?

Naj­waż­niej­sza jest odpo­wied­nia higiena ciała, ponie­waż to bak­te­rie żyjące na powierzchni skóry są odpo­wie­dzialne za wydzie­la­nie przy­krego zapa­chu. Jed­nak czę­sto nawet odpo­wied­nia higiena przy pomocy środ­ków anty­bak­te­ryj­nych, sto­so­wa­nie prze­wiew­nych ubrań z natu­ral­nych surow­ców nie wystar­cza. Wtedy na pomoc przy­cho­dzą anty­per­spi­ranty i blo­kery potu. Moc­niej dzia­ła­jące anty­per­spi­ranty zawie­rają w swoim skła­dzie m.in. chlo­rek glinu – odpo­wie­dzialny za zmniej­sze­nie aktyw­no­ści gru­czo­łów poto­wych. Sto­so­wa­nie takich pre­pa­ra­tów jest dużo bar­dziej sku­teczne, a efekty ich dzia­ła­nia są bar­dziej dłu­go­trwałe. Sto­suje się je na ide­al­nie czy­stą, nie­po­draż­nioną skórę pach lub stóp. Naj­lep­sze efekty osiąga się sto­su­jąc blo­kery na noc, kiedy praca gru­czo­łów jest osła­biona. Rano zmywa się je ze skóry i czyn­ność powta­rza dopiero za kilka dni. Przy takim sys­te­ma­tycz­nym sto­so­wa­niu wystar­czy nakła­da­nie pre­pa­ratu raz na 5 dni. Tego typu skutecznym preparatem zalecanym przez specjalistów jest syNeo 5 dniowy antyperspirant przeciw nadmiernej potliwości

Nie zaszko­dzi rów­nież sto­so­wa­nie napa­rów lub płu­ka­nek z ziół takich jak szał­wia, kora dębu czy rumia­nek. Mają one dzia­ła­nie wspo­ma­ga­jące reduk­cję potu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *