Rekonstrukcja paznokci – wypełnienie masą

Mate­riał potrzebny do wyko­na­nia tego typu rekon­struk­cji to two­rzywo sztuczne poli­me­ry­zo­wane na zimno. Wystę­puje w trzech kolo­rach: prze­źro­czy­stym, różo­wym, mlecz­nym.

Do przy­go­to­wa­nia masy potrzebne będą: spe­cjalne naczynko, szpa­tułka, tam­po­nada, sonda podo­lo­giczna, pipeta i łyżeczka. A także ony­cho­lit, ungi­san i pala­dur.

W jakich przy­pad­kach sto­su­jemy tego typu wypeł­nie­nie?

Naj­czę­ściej jest ono wyko­ny­wane w przy­padku uzu­peł­nie­nia czę­ścio­wego ubytku płytki paznok­cio­wej lub wyko­na­nia pro­tezy paznok­cia. Sto­suje się go także w przy­padku korek­cji bar­dzo wypu­kłego czubka palca, jak i rów­nież pomoc­ni­czo przy moco­wa­niu klamry orto­nyk­syj­nej. Są nato­miast przy­padki, kiedy takiego wypeł­nie­nia sta­now­czo nie powinno się sto­so­wać. Do tego typu prze­ciw­ska­zań należą m.in. uszko­dzone łoży­sko paznok­cia, tkanka ziar­ni­nu­jąca, grzy­bica paznok­cia czy też utrata całej płytki paznok­cio­wej.


Wyko­na­nie w 7 kro­kach:

1. Usu­nię­cie wszyst­kich uszko­dzo­nych i łamią­cych się czę­ści paznok­cia
2. Odłusz­cze­nie paznok­cia przy pomocy ace­tonu
3. Zało­że­nie tam­po­nady w rowku paznok­cia
4. Przy­go­to­wa­nie liqu­idu w sto­sunku 1 por­cja proszku i 6 kro­pel płynu. Wymie­szać do uzy­ska­nia kon­sy­sten­cji płyn­nego miodu.
5. Pow­stałą masę nało­żyć na pazno­kieć i ufor­mo­wać
6. Usu­nąć tam­po­nadę (Czas utwar­dza­nia wynosi ok. 5 minut)
7. Nadać wła­ściwy kształt za pomocą odpo­wied­niego frezu

Uwaga: Masę należy nakła­dać par­tiami, aby unik­nąć odkształ­ceń. Pamię­taj, żeby mate­riał do zabiegu prze­cho­wy­wać w tem­pe­ra­tu­rze poko­jo­wej w ciem­nych butel­kach bez dostępu świa­tła sło­necz­nego.

 


 

Artykuł powstał na podstawie materiałów z książki:

"Wielka księga chorób paznokci"

autorstwa Anke Niederau

Interdyscyplinarna współpraca z innymi grupami medycznymi, takimi jak lekarze, Heilpraktiker, technicy obuwia ortopedycznego, fizjoterapeuci i personel pielęgniarski, daje nowe możliwości rozwoju i zawodowych szans. Podolog zajmuje niezastąpioną pozycję w tej interdyscyplinarnej sieci leczenia. Dzięki jego udziałowi można skrócić czas leczenia i zapewnić skuteczność terapii.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *